REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LAN-expert.pl

§1 Postanowienia ogólne

1.  Sprzedawca  ustanawia  Regulamin  na  podstawie  art.  8  ust.  1  pkt  1 ustawy   z   dnia   18   lipca   2002   r.   o   świadczeniu   usług   drogą elektroniczną   oraz   ustawy   z   dnia   30   maja   2014   r.   o   prawach konsumenta.

2.  Sprzedawca  świadczy  Usługi  zgodnie  z  Regulaminem  i  przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3.  Umowy  zawierane  na  podstawie  Regulaminu  mogą  być  zawarte  w języku polskim.

4.  Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu    oraz    może    udostępniać    go    w    Koncie    Klienta    lub zamieszczać  w  załączeniu  do  wiadomości  e-mail,  zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów.

5.  Klienci  mogą  w  dowolnym  czasie:  uzyskać  dostęp  do  Regulaminu, utrwalić   go,   pozyskać   i   odtworzyć   poprzez   wydrukowanie   lub zapisanie na nośniku danych.

6.  Podane   na   stronie   internetowej  Sklepu   informacje   nie   stanowią oferty  Sprzedawcy  w  rozumieniu  art.  66  ustawy  Kodeks  cywilny,  a jedynie  zaproszenie  Klientów  do  składania  ofert  zawarcia  umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

7.  Świadczenie     Usług     odbywa     się     za     pośrednictwem     strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

8.  W  celu  korzystania  ze  Sklepu,  konieczne  jest  dysponowanie  przez Klienta   urządzeniem   teleinformatycznym   z   dostępem   do   sieci Internet,   poprawnie   skonfigurowaną   przeglądarką   internetową   w wersji  aktualnej  bądź  poprzedniej:  Microsoft  Edge,  Mozilla  Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także   aktywnym   i   poprawnie   skonfigurowanym   kontem   poczty elektronicznej.

9.  Korzystanie   ze   Sklepu   może   wiązać   się   z   poniesieniem   przez

Klienta   kosztów   opłat   z   tytułu   dostępu   do   sieci   Internet   oraz

transmisji  danych,  w  zakresie  ustanowionym  umową  z  operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

10.  Korzystanie  ze  Sklepu  następuje  poprzez  zapoznanie  się  z  jego zawartością.

§2 Rejestracja konta w sklepie

1.  Umowa  o  świadczenie  Usługi  prowadzenia  Konta  Klienta  zostaje zawarta   na   czas   nieoznaczony   w   chwili   potwierdzenia   przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.

2.  Przedmiotem   niniejszej   Usługi   prowadzenia   Konta   Klienta   jest udostępnienie    panelu    Konta    Klienta,    umożliwiającego    m.    in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.

3.  Aby    utworzyć    Konto    Klienta,    należy    dokonać    dobrowolnej    i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do  Sprzedawcy  formularza  rejestracyjnego,  który  jest  udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

4.  Warunkiem  prawidłowego  wypełnienia  formularza  rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych    pól,    przy    użyciu    prawdziwych,    kompletnych    i dotyczących Klienta danych lub informacji.

5.  Przed  wysłaniem  formularza  rejestracyjnego,  poprzez  zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6.  Przed  wysłaniem  formularza  rejestracyjnego,  poprzez  zaznaczenie jego  właściwego,  Klient  może  dobrowolnie  oświadczyć,  iż  wyraża zgodę   na   przetwarzanie   swoich   danych   osobowych,   w   celach marketingowych przez Sprzedawcę.

7.  Sprzedawca  informuje,  iż  cele  marketingowe  wskazane  powyżej, mogą  obejmować  w  szczególności  przesłanie  przez  Sprzedawcę informacji  handlowych,  przy  użyciu  danych  kontaktowych  Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.

8.  Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

9.  Korzystanie  z  Konta  Klienta  jest  możliwe  po  jego  utworzeniu,  a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

10.  Wypowiedzenie  umowy  o  świadczenie  Usługi  prowadzenia  Konta Klienta   może   zostać   dokonane   bez   podania   przyczyny   i   w dowolnym  czasie,  przy  użyciu  jego  funkcjonalności  lub  poprzez wysłanie  oświadczenia  Klienta  w  tym  przedmiocie  do  Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3 Bezpłatne funkcjonalności sklepu

1.  Sprzedawca      udostępnia      Klientom      następujące      bezpłatne funkcjonalności Sklepu:

1.  udostępnienie formularza kontaktowego,

2.  udostępnienie wyszukiwarki Produktów,

3.  zapytanie o możliwość negocjacji ceny Produktu,

4.  zapytanie   o   dostępność   Produktu   w   charakterze   produktu poleasingowego,

5.  udostępnienie informacji o opcjach kredytowania,

6.  udostępnienie plików do pobrania.

2.  Aby  skorzystać  z  funkcjonalności  formularza  kontaktowego,  należy uzupełnić   jego   obligatoryjne   pola,   wprowadzić   żądaną   treść,   a następnie  nadać  wiadomość  do  Sprzedawcy.  Sprzedawca  udzieli odpowiedzi    niezwłocznie,    przy    użyciu    funkcjonalności    Sklepu, telefonicznie     albo     drogą     elektroniczną,     poprzez     wysłanie wiadomości e-mail do Klienta.

3.  Aby  wyszukać  Produkty  w  Sklepie,  należy  wprowadzić  w  obszarze wyszukiwarki   Sklepu   żądaną   treść,   a   następnie   ją   zatwierdzić.

Funkcjonalność   umożliwia   przeszukiwanie   zasobów   Sklepu   przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność   może   umożliwiać   przeprowadzenie   wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.

4.  Aby  zapytać  Sprzedawcę  o  możliwość  negocjacji  ceny  Produktu, można  skorzystać  z  funkcjonalności  zapytania  o  to.  Sprzedawca udzieli  informacji  zwrotnej  niezwłocznie,  telefonicznie  albo  drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta.

5.  Aby  zapytać  Sprzedawcę  o  dostępność  Produktu  w  charakterze produktu   poleasingowego,   można   skorzystać   z   funkcjonalności zapytania o to. Sprzedawca udzieli informacji zwrotnej niezwłocznie, telefonicznie     albo     drogą     elektroniczną,     poprzez     wysłanie wiadomości e-mail do Klienta.

6.  Aby    skorzystać    z    funkcjonalności    udostępnienia    informacji    o opcjach  kredytowania,  należy  użyć  jej  w  obszarze  karty  Produktu. Udzielone informacje mają charakter szacunkowy, są prezentowane w  celu  informacyjnym  i  nie  stanowią  oferty  instytucji  finansowej  w przedmiocie udzielenia pożyczki.

7.  Sprzedawca  może  udostępniać  w  obszarze  karty  Produktu  pliki  do pobrania,     zawierające     np.     specyfikację     Produktu.     W     celu skorzystania  z  tej  funkcjonalności,  należy  pobrać  plik  i  zapisać  na komputerze.  Dostępne  formaty  plików  to  jpg,  bmp,  pdf,  doc,  docx. W celu       ich       otwarcia       konieczne       jest       dysponowanie oprogramowaniem obsługującym dostępne formaty plików.

8.  Korzystanie   z   niektórych   z   wymienionych   funkcjonalności   może wymagać   posiadania   Konta   Klienta   i   zalogowania   do   niego. Sprzedawca    zastrzega    możliwość    czasowego    wyłączenia    lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.

§4 Zamówienia za pośrednictwem Sklepu

1.  Zamówienia   na   Produkty   można   składać   drogą   elektroniczną poprzez przesłanie zamówienia pod adres e-mail Sklepu.

2.  Zamówienia  na  Produkty  można  składać  za  pośrednictwem  strony internetowej  Sklepu  przez  7  dni  w  tygodniu  i  24  godziny  na  dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.

3.  Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka

Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

4.  W   przypadku,   gdy   Klientem   jest   zalogowany   posiadacz   Konta Klienta,  przechodzi  do  kolejnego  etapu  składania  zamówienia  jako Klient zalogowany.

5.  W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta

Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:

1.  przy   użyciu   Konta   Klienta,   które   zostanie   zarejestrowane.

Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

2.  przy   użyciu   posiadanego   Konta   Klienta.   Wówczas   Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

6.  Po  wyborze  sposobu  składania  zamówienia,  Klient  wprowadza  lub wybiera:

1.  dane osobowe,

2.  adres Dostarczenia,

3.  informacje rozliczeniowe,

4.  sposób Dostarczenia,

5.  metodę płatności.

7.  Złożenie  zamówienia  poprzedza  otrzymanie  przez  Klienta  poprzez wyświetlenie  w  obszarze  Koszyka,  informacji  o  łącznej  cenie  za zamówienie   wraz   z   podatkami   oraz   kosztami   pochodnymi,   w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

8.  Złożenie  zamówienia  może  nastąpić  poprzez  użycie  właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktów ujętych

w zamówieniu.

9.  Przed   wysłaniem   formularza   zamówienia,   poprzez   zaznaczenie właściwego   pola   kontrolnego,   Klient   powinien   oświadczyć,   iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

10.  Złożone   zamówienie   może   zostać   zmienione   przez   Klienta   do momentu    otrzymania    informacji    o    nadaniu    Produktów    przez Sprzedawcę.

11.  Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w   części,   rozszerzenie   o   dodatkowe   Produkty,   zmianę   adresu Dostarczenia.

12.  Sprzedawca   niezwłocznie   poinformuje   Klienta   o   niemożliwości przyjęcia   zamówienia,   w   przypadku   wystąpienia   okoliczności   ją powodujących.     Udzielenie     tej     informacji     następuje     drogą telefoniczną     lub     elektroniczną.     Informacja     może     stanowić odrzucenie  oferty  w  całości  albo  zawierać  następujące  propozycje modyfikacji zamówienia:

1.  odrzucenie  oferty  w  części  niemożliwej  do  zrealizowania,  co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

2.  dokonanie  podziału  Produktów  podlegających  Dostarczeniu na  część,  której  Dostarczenie  jest  możliwe  oraz  część,  której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.

13.  Przyjęcie     oferty     Klienta     dokonane     przez     Sprzedawcę     z zastrzeżeniem  zmiany  o  której  stanowi  pkt  powyższy  poczytuje  się za   nową   ofertę,   wymagającą   przyjęcia   przez   Klienta   w   celu zawarcia umowy Sprzedaży.

14.  Potwierdzenie  przyjęcia  zamówienia  przez  Sprzedawcę  następuje poprzez  niezwłoczne  przesłanie  wiadomości  e-mail.  Wiadomość  ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w  celu  umożliwienia  wykrycia  błędów  w  nich  występujących.  W przypadku    wykrycia    takiego    błędu,    Klient    może    powiadomić Sprzedawcę  o  tym  fakcie,  poprzez  wysłanie  wiadomości  e-mail  ze wskazaniem poprawnych danych.

15.  Potwierdzenie     przyjęcia     zamówienia     jest     równoznaczne     z przyjęciem  przez  Sprzedawcę  oferty  zawarcia  umowy  Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

§5 Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail

1.  Zamówienia   na   Produkty   można   składać   drogą   elektroniczną poprzez przesłanie zapytania ofertowego pod adres e-mail Sklepu.

2.  Po otrzymaniu zapytania ofertowego, Sprzedawca sporządzi ofertę, którą   prześle   w   odpowiedzi   na   wiadomość   Klienta.   Wiadomość zawierająca ofertę zawiera Regulamin w załączeniu.

3.  W  celu  złożenia  zamówienia,  w  odpowiedzi  na  otrzymaną  ofertę, Klient powinien przesłać:

1.  dane osobowe,

2.  adres Dostarczenia,

3.  informacje rozliczeniowe,

4.  sposób Dostarczenia,

4.  Złożenie  zamówienia  może  nastąpić  poprzez  wysłanie  akceptacji otrzymanej   oferty,   w   treści   przesłanej   wiadomości.   Jest   ono równoznaczne    z    przyjęciem    przez    Klienta    otrzymanej    oferty zawarcia  umowy  Sprzedaży  Produktów  ujętych  w  zamówieniu,  na warunkach  ustanowionych  w  Regulaminie  oraz  w  indywidualnych ustaleniach stron.

5.  Potwierdzenie  przyjęcia  zamówienia  przez  Sprzedawcę  następuje poprzez  niezwłoczne  przesłanie  wiadomości  e-mail.  Wiadomość  ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a  także  dane  Klienta,  w  celu  umożliwienia  wykrycia  błędów  w  nich występujących.  W  przypadku  wykrycia  takiego  błędu,  Klient  może

powiadomić     Sprzedawcę     o     tym     fakcie,     poprzez     wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

6.  Potwierdzenie     przyjęcia     zamówienia     jest     równoznaczne     z zawarciem umowy Sprzedaży przez strony.

§6 Sprzedaż

1.  Sprzedawca  świadczy  Usługi  Sprzedaży  Produktów  na  odległość wyłącznie na rzecz Klientów niebędących Konsumentami.

2.  Przedmiot  umowy  Sprzedaży  obejmuje  zobowiązanie  Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

3.  Sprzedawca   zastrzega   sobie   prawo   do   prowadzenia   kampanii promocyjnych,  polegających  w  szczególności  na  obniżeniu  ceny Produktów   lub   Usług   do   określonego   terminu   lub   wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

4.  Zawarcie   umowy   Sprzedaży   następuje   w   chwili   potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

5.  Wydanie Produktów następuje w czasie podanym w opisie Produktu lub w indywidualnych ustaleniach stron.

6.  Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

7.  Wydanie Produktów odbywa się:

1.  w   przypadku   wyboru   przez   Klienta   opcji   Dostarczenia,   za pośrednictwem   Przewoźnika,   w   Dni   robocze   pod   adres podany przez Klienta,

2.  w   przypadku   wyboru   odbioru   osobistego   Produktów   przez

Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych w godz. 9:00-

16:00.

8.  Szczegółowe     informacje     w     przedmiocie     dostępnych     metod Dostarczenia,  Przewoźników  oraz  związanych  z  nimi  kosztów,  są opublikowane  na  stronie  internetowej  Sklepu,  a  Klient  jest  o  nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.

9.  Wydanie  Produktów  następuje  nie  wcześniej,  niż  po  uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

10.  Potwierdzenie   wydania   Produktów   Przewoźnikowi   w   celu   ich Dostarczenia,     może     zostać     dokonane     poprzez     przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

11.  Zaleca   się,   aby   dostarczona   przesyłka   została   zbadana   przez

Klienta przy obecności Przewoźnika.

12.  W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  przesyłki  Klient  ma  prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§7 Płatności

1.  Wartość  płatności  z  tytułu  Sprzedaży  jest  ustalana  na  podstawie cennika   Produktów,   znajdującego   się   na   stronie   internetowej Sprzedawcy  w  chwili  zamówienia  Produktu  albo  przesłanego  w wiadomości e-mail, w toku indywidualnych ustaleń stron.

2.  Koszty  transakcji  i  Dostarczenia  Produktu  ponosi  Klient,  chyba  że informacja w karcie Produktu stanowi inaczej.

3.  Łączna  cena  zamówienia,  widoczna  w  obszarze  Koszyka  przed złożeniem    zamówienia    a    po    wyborze    sposobu    Dostarczenia Produktów  oraz  płatności,  obejmuje  cenę  za  zamówione  Produkty wraz    z    należnościami    podatkowymi    oraz    wszelkimi    kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.

4.  Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

5.  Sprzedawca   umożliwia   następujące   metody   płatności   z   tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

1.  gotówką   przy   odbiorze   osobistym   w   siedzibie   stacjonarnej

Sklepu,

2.  przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.  Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

7.  Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

1.  w  chwili  wydania  Produktu  –  w  przypadku  wyboru  metody płatności gotówką,

2.  w  terminie  7  dni  –  w  przypadku  wyboru  metody  płatności przelewem tradycyjnym.

8.  Klient  może  zażądać  otrzymania  faktury  VAT,  której  doręczenie następuje w formie elektronicznej, na żądanie Klienta.

§8 Gwarancje

1.  Produkty  mogą  być  objęte  gwarancją  Sprzedawcy,  producenta  lub dystrybutora.

2.  Udzielenie    gwarancji    następuje    przez    złożenie    oświadczenia gwarancyjnego,  które  określa  obowiązki  gwaranta  i  uprawnienia Klienta  w  przypadku,  gdy  Produkt  nie  ma  właściwości  określonych w tym oświadczeniu.

3.  Wraz    z    Produktem,    Sprzedawca    wydaje    Klientowi    dokument gwarancyjny.

4.  W przypadku objęcia Produktu gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta.

5.  Złożenie  reklamacji  z  tytułu  gwarancji  może  zostać  dokonane  za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta, zgodnie z warunkami ustanowionymi w dokumencie gwarancyjnym.

§9 Rękojmia

1.  Stosowanie prawa rękojmi z tytułu Sprzedaży zostaje wyłączone.

2.  Sprzedawca  świadczy  Usługi  Sprzedaży  Produktów  na  odległość wyłącznie na rzecz Klientów niebędących Konsumentami.

§10 Odstąpienie od umowy

1.  Prawa do odstąpienia od umowy  zawartej na  odległość  nie  stosuje się.

2.  Sprzedawca  świadczy  Usługi  Sprzedaży  Produktów  na  odległość wyłącznie na rzecz Klientów niebędących Konsumentami.

§11 Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1.  Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.

2.  Sprzedawca  może  zbierać  informacje,  celem  przechowywania  ich lokalnie  na  urządzeniu  Klienta,  korzystając  z  mechanizmu  pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.

3.  Sprzedawca    może    przetwarzać    dane    osobowe    użytkowników Sklepu,   w   celu   i   zakresie   o   którym   informuje   przed   zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.

4.  Osobom,    których    dane    zostały    zebrane    przez    Sprzedawcę, przysługują  prawa  opisane  w  Polityce  prywatności  i  plików  cookies oraz   przekazane   w   sposób   czytelny   i   komunikatywny   przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.

5.  Prawa   o   których   stanowi   punkt   powyższy,   to   w   zależności   od podstaw  przetwarzania  danych:  prawa  dostępu  do  treści  swoich danych,     żądania     ich     sprostowania,     usunięcia,     ograniczenia przetwarzania,   wniesienia   sprzeciwu   wobec   ich   przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.  W  przypadku,  gdy  dane  osobowe  przetwarzane  są  na  podstawie

zgody na ich przetwarzanie, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie.  Cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

7.  Zawierając  umowę  o  świadczenie  Usługi,  Klient  może  upoważnić Sprzedawcę do przesyłania informacji związanych z umowami oraz ich   wykonaniem,   a   także   informacji   handlowych   w   przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

8.  Klient  niebędący  Konsumentem  jest  zobowiązany  do  informowania Sprzedawcy o zmianach swoich danych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§12 Warunki licencyjne

1.  Sprzedawca  udziela  na  rzecz  Klientów  korzystających  ze  Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia  korzystania  ze  Sklepu,  z  zachowaniem  niniejszych warunków.

2.  Nazwa  Sklepu,  projekt  graficzny  Sklepu,  struktura  Sklepu,  Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do   obsługi   Sklepu   oraz   wszelkie   dokumenty   opracowane   przez Sprzedawcę  w  związku  z  udostępnieniem  Sklepu,  włączając  w  to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub   wiadomości   przesyłane   w   związku   ze   świadczeniem   usług, stanowią   utwory   w   rozumieniu   przepisów   prawa   autorskiego. Sprzedawca  nie  przenosi  na  Klienta  praw  autorskich  majątkowych do   Sklepu   ani   żadnych   utworów   stanowiących   jego   część,   ani uprawnienia      do      przyznawania      zezwoleń      w      przedmiocie rozporządzania  prawami  autorskimi  majątkowymi  do  tych  utworów lub  Sklepu  i  korzystania  z  nich,  a  także  na  wykonywanie  innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

3.  Prawo    do    używania    Sklepu    i   powiązanych    z    nim    utworów, obowiązuje   na   następujących   polach   eksploatacji:   zapisanie   i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie   przez   siebie   wybranym   oraz   dostęp   i   wyświetlenie   za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4.  Klient    nie    może:    wypożyczać,    dzierżawić    ani    odsprzedawać utworów   ani   żadnej   ich   części,   jak   również   tworzyć   utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających   obowiązujące   przepisy   prawa   powszechnego   lub normy etyczne i moralne.

5.  Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna,   a   obowiązuje   w   stosunku   do   całości   Sklepu   i powiązanych   z   nim   utworów.   Sprzedawca   zachowuje   wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.

6.  Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do

Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:

1.  bezprawnych,

2.  mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,

3.  naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,

4.  powszechnie     uznanych     za     obraźliwe,     wulgarne     lub naruszające     dobre     obyczaje,     w     szczególności:     treści pornograficznych,  treści  propagujących  używanie  narkotyków lub  nadmierne  spożywanie  alkoholu,  treści  nawołujących  do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

§13 Obowiązywanie i zmiana regulaminu

1.  Regulamin   wchodzi   w   życie   w   terminie   3   dni   od   daty   jego

opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2.  Zmiana  Regulaminu  może  nastąpić  z  przyczyny  zmiany  przepisów prawa   dotyczących   przedmiotu   świadczenia   Usług,   a   także   z powodu   zmian   technicznych   lub   organizacyjnych,   dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

3.  Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

4.  Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

5.  Publikacja  informacji  o  zmianie  Regulaminu  następuje  w  obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

6.  Sprzedawca   wysyła   drogą   elektroniczną   informację   o   zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

§14 Postanowienia końcowe

1.  Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

2.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1.  przerwy     w     prawidłowym     funkcjonowaniu     Sklepu     oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku     do     Klientów     jako     podmiotów     niebędących Konsumentami,

2.  przerwy     w     prawidłowym     funkcjonowaniu     Sklepu     oraz nienależyte   wykonywanie   Usług   na   rzecz   Klientów,   jako podmiotów     niebędących     Konsumentami,     spowodowane czynnościami  technicznymi  lub  przyczyną  leżącą  po  stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,

3.  korzyści      utracone      przez      Klientów,      jako      podmiotów niebędących Konsumentami.

3.  W  przypadku  braku  możliwości  polubownego  rozstrzygnięcia  sporu pomiędzy   Sprzedawcą   a   Klientem   jako   podmiotem   niebędącym Konsumentem,  za  właściwy  dla  jego  rozstrzygnięcia  ustanawia  się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4.  W     stosunku     do     Klientów     jako     podmiotów     niebędących Konsumentami,    jako    prawo    właściwe    dla    wykonania    umowy zawartej    ze    Sprzedawcą    oraz    rozstrzygania    sporów    z    nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

5.  Postanowienia    Regulaminu    nie    mają    na    celu    wyłączać    ani ograniczać     praw     Konsumentów,     wynikających     z     przepisów miejscowego   prawa   powszechnie   obowiązującego.   Sprzedawca jako   dostawca   Produktów   służących   do   świadczenia   usług   w ramach   działalności   gospodarczej   lub   zawodowej   nie   świadczy Sprzedaży na rzecz Konsumentów.

6.  W  przypadku,  gdy  postanowienia  Regulaminu  okażą  się  nieważne albo    bezskuteczne,    okoliczność    ta    nie    narusza    ważności    i skuteczności    pozostałych    postanowień    Regulaminu.    Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma  odpowiadająca  temu,  co  strony  ustaliły  albo  temu,  co  by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§15 Definicje użyte w regulaminie

Dni    robocze    to    dni    tygodnia    od    poniedziałku    do    piątku,    z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to    proces    doręczenia    Produktów    Klientowi    do wskazanego   przez   niego   miejsca   przeznaczenia,   realizowany   za pośrednictwem Przewoźnika.

Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do  czynności  prawnych,  lub  ograniczonej  zdolności  do  czynności

prawnych     w     przypadkach     uregulowanych     przepisami     prawa powszechnie  obowiązującego  lub  pod  warunkiem  posiadania  zgody przedstawiciela  ustawowego,  a  także  osoba  prawna  lub  jednostka organizacyjna  nie  posiadająca  osobowości  prawnej,  na  której  rzecz przepisy   prawa   powszechnie   obowiązującego   przyznają   zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi. Sprzedawca nie świadczy Usług Sprzedaży na rzecz Konsumentów. Konto  Klienta  to  panel  umożliwiający  zarządzanie  zamówieniami Klienta   za   pośrednictwem   Sklepu,   pod   warunkiem   rejestracji   i logowania.

Konsument  to  Klient,  który  jest  osobą  fizyczną  i  zawiera  umowę  w celu    niezwiązanym    bezpośrednio    z    prowadzoną    przez    niego działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedawca nie świadczy Usług Sprzedaży na rzecz Konsumentów.

Koszyk   to   funkcjonalność   Sklepu,   umożliwiającą   kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta.

Produkt    to    rzecz    zaprezentowana    w    obszarze    Sklepu    przez

Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

Przewoźnik  to  podmiot,  świadczący  usługi  Dostarczania  Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

Sklep  to  sklep,  prowadzony  przez  Sprzedawcę  za  pośrednictwem strony  internetowej  dostępnej  w  sieci  Internet  pod  adresem  URL: LAN-expert.pl.

Sprzedawca to  Dawid  Wlazły,  prowadzący  działalność  gospodarczą pod  firmą  Lan-expert  Dawid  Wlazły,  z  siedzibą  w  Kaliszu  (62-800) przy   Al.   Wojska   Polskiego   53/76,   zarejestrowany   w   Centralnej Ewidencji   i   Informacji   o   Działalności   Gospodarczej   prowadzonej przez   Ministra   Rozwoju,   pod   numerem   NIP   6182149810   oraz REGON    362628360,    będący    usługodawcą,    administratorem    i właścicielem  Sklepu.  Ze  Sprzedawcą  można  się  skontaktować  pod numerem telefonu: +48 62 300 0308 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@lan-expert.pl.

Sprzedaż    to    Usługa    sprzedaży    Produktów,    świadczona    przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy  do  przeniesienia  na  Klienta  własności  Produktów  i  ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.

Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  stronami  za  pośrednictwem Sklepu.   Zawarcie   umowy   następuje   w   ramach   zorganizowanego systemu  zawierania  umów  na  odległość,  bez  jednoczesnej  fizycznej obecności stron.

Regulamin  to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie  Usług  drogą  elektroniczną  przez  Sprzedawcę  na  rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.