REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LAN-expert.pl

§1 Postanowienia ogólne

1.  Sprzedawca  ustanawia  Regulamin  na  podstawie  art.  8  ust.  1  pkt  1 ustawy   z   dnia   18   lipca   2002   r.   o   świadczeniu   usług   drogą elektroniczną   oraz   ustawy   z   dnia   30   maja   2014   r.   o   prawach konsumenta.

2.  Sprzedawca  świadczy  Usługi  zgodnie  z  Regulaminem  i  przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3.  Umowy  zawierane  na  podstawie  Regulaminu  mogą  być  zawarte  w języku polskim.

4.  Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu    oraz    może    udostępniać    go    w    Koncie    Klienta    lub zamieszczać  w  załączeniu  do  wiadomości  e-mail,  zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów.

5.  Klienci  mogą  w  dowolnym  czasie:  uzyskać  dostęp  do  Regulaminu, utrwalić   go,   pozyskać   i   odtworzyć   poprzez   wydrukowanie   lub zapisanie na nośniku danych.

6.  Podane   na   stronie   internetowej  Sklepu   informacje   nie   stanowią oferty  Sprzedawcy  w  rozumieniu  art.  66  ustawy  Kodeks  cywilny,  a jedynie  zaproszenie  Klientów  do  składania  ofert  zawarcia  umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

7.  Świadczenie     Usług     odbywa     się     za     pośrednictwem     strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

8.  W  celu  korzystania  ze  Sklepu,  konieczne  jest  dysponowanie  przez Klienta   urządzeniem   teleinformatycznym   z   dostępem   do   sieci Internet,   poprawnie   skonfigurowaną   przeglądarką   internetową   w wersji  aktualnej  bądź  poprzedniej:  Microsoft  Edge,  Mozilla  Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także   aktywnym   i   poprawnie   skonfigurowanym   kontem   poczty elektronicznej.

9.  Korzystanie   ze   Sklepu   może   wiązać   się   z   poniesieniem   przez

Klienta   kosztów   opłat   z   tytułu   dostępu   do   sieci   Internet   oraz

transmisji  danych,  w  zakresie  ustanowionym  umową  z  operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

10.  Korzystanie  ze  Sklepu  następuje  poprzez  zapoznanie  się  z  jego zawartością.

§2 Rejestracja konta w sklepie

1.  Umowa  o  świadczenie  Usługi  prowadzenia  Konta  Klienta  zostaje zawarta   na   czas   nieoznaczony   w   chwili   potwierdzenia   przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.

2.  Przedmiotem   niniejszej   Usługi   prowadzenia   Konta   Klienta   jest udostępnienie    panelu    Konta    Klienta,    umożliwiającego    m.    in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.

3.  Aby    utworzyć    Konto    Klienta,    należy    dokonać    dobrowolnej    i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do  Sprzedawcy  formularza  rejestracyjnego,  który  jest  udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

4.  Warunkiem  prawidłowego  wypełnienia  formularza  rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych    pól,    przy    użyciu    prawdziwych,    kompletnych    i dotyczących Klienta danych lub informacji.

5.  Przed  wysłaniem  formularza  rejestracyjnego,  poprzez  zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6.  Przed  wysłaniem  formularza  rejestracyjnego,  poprzez  zaznaczenie jego  właściwego,  Klient  może  dobrowolnie  oświadczyć,  iż  wyraża zgodę   na   przetwarzanie   swoich   danych   osobowych,   w   celach marketingowych przez Sprzedawcę.

7.  Sprzedawca  informuje,  iż  cele  marketingowe  wskazane  powyżej, mogą  obejmować  w  szczególności  przesłanie  przez  Sprzedawcę informacji  handlowych,  przy  użyciu  danych  kontaktowych  Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.

8.  Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

9.  Korzystanie  z  Konta  Klienta  jest  możliwe  po  jego  utworzeniu,  a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

10.  Wypowiedzenie  umowy  o  świadczenie  Usługi  prowadzenia  Konta Klienta   może   zostać   dokonane   bez   podania   przyczyny   i   w dowolnym  czasie,  przy  użyciu  jego  funkcjonalności  lub  poprzez wysłanie  oświadczenia  Klienta  w  tym  przedmiocie  do  Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3 Bezpłatne funkcjonalności sklepu

1.  Sprzedawca      udostępnia      Klientom      następujące      bezpłatne funkcjonalności Sklepu:

1.  udostępnienie formularza kontaktowego,

2.  udostępnienie wyszukiwarki Produktów,

3.  zapytanie o możliwość negocjacji ceny Produktu,

4.  zapytanie   o   dostępność   Produktu   w   charakterze   produktu poleasingowego,

5.  udostępnienie informacji o opcjach kredytowania,

6.  udostępnienie plików do pobrania.

2.  Aby  skorzystać  z  funkcjonalności  formularza  kontaktowego,  należy uzupełnić   jego   obligatoryjne   pola,   wprowadzić   żądaną   treść,   a następnie  nadać  wiadomość  do  Sprzedawcy.  Sprzedawca  udzieli odpowiedzi    niezwłocznie,    przy    użyciu    funkcjonalności    Sklepu, telefonicznie     albo     drogą     elektroniczną,     poprzez     wysłanie wiadomości e-mail do Klienta.

3.  Aby  wyszukać  Produkty  w  Sklepie,  należy  wprowadzić  w  obszarze wyszukiwarki   Sklepu   żądaną   treść,   a   następnie   ją   zatwierdzić.

Funkcjonalność   umożliwia   przeszukiwanie   zasobów   Sklepu   przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność   może   umożliwiać   przeprowadzenie   wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.

4.  Aby  zapytać  Sprzedawcę  o  możliwość  negocjacji  ceny  Produktu, można  skorzystać  z  funkcjonalności  zapytania  o  to.  Sprzedawca udzieli  informacji  zwrotnej  niezwłocznie,  telefonicznie  albo  drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta.

5.  Aby  zapytać  Sprzedawcę  o  dostępność  Produktu  w  charakterze produktu   poleasingowego,   można   skorzystać   z   funkcjonalności zapytania o to. Sprzedawca udzieli informacji zwrotnej niezwłocznie, telefonicznie     albo     drogą     elektroniczną,     poprzez     wysłanie wiadomości e-mail do Klienta.

6.  Aby    skorzystać    z    funkcjonalności    udostępnienia    informacji    o opcjach  kredytowania,  należy  użyć  jej  w  obszarze  karty  Produktu. Udzielone informacje mają charakter szacunkowy, są prezentowane w  celu  informacyjnym  i  nie  stanowią  oferty  instytucji  finansowej  w przedmiocie udzielenia pożyczki.

7.  Sprzedawca  może  udostępniać  w  obszarze  karty  Produktu  pliki  do pobrania,     zawierające     np.     specyfikację     Produktu.     W     celu skorzystania  z  tej  funkcjonalności,  należy  pobrać  plik  i  zapisać  na komputerze.  Dostępne  formaty  plików  to  jpg,  bmp,  pdf,  doc,  docx. W celu       ich       otwarcia       konieczne       jest       dysponowanie oprogramowaniem obsługującym dostępne formaty plików.

8.  Korzystanie   z   niektórych   z   wymienionych   funkcjonalności   może wymagać   posiadania   Konta   Klienta   i   zalogowania   do   niego. Sprzedawca    zastrzega    możliwość    czasowego    wyłączenia    lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.

§4 Zamówienia za pośrednictwem Sklepu

1.  Zamówienia   na   Produkty   można   składać   drogą   elektroniczną poprzez przesłanie zamówienia pod adres e-mail Sklepu.

2.  Zamówienia  na  Produkty  można  składać  za  pośrednictwem  strony internetowej  Sklepu  przez  7  dni  w  tygodniu  i  24  godziny  na  dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.

3.  Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka

Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

4.  W   przypadku,   gdy   Klientem   jest   zalogowany   posiadacz   Konta Klienta,  przechodzi  do  kolejnego  etapu  składania  zamówienia  jako Klient zalogowany.

5.  W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta

Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:

1.  przy   użyciu   Konta   Klienta,   które   zostanie   zarejestrowane.

Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

2.  przy   użyciu   posiadanego   Konta   Klienta.   Wówczas   Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

6.  Po  wyborze  sposobu  składania  zamówienia,  Klient  wprowadza  lub wybiera:

1.  dane osobowe,

2.  adres Dostarczenia,

3.  informacje rozliczeniowe,

4.  sposób Dostarczenia,

5.  metodę płatności.

7.  Złożenie  zamówienia  poprzedza  otrzymanie  przez  Klienta  poprzez wyświetlenie  w  obszarze  Koszyka,  informacji  o  łącznej  cenie  za zamówienie   wraz   z   podatkami   oraz   kosztami   pochodnymi,   w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

8.  Złożenie  zamówienia  może  nastąpić  poprzez  użycie  właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktów ujętych

w zamówieniu.

9.  Przed   wysłaniem   formularza   zamówienia,   poprzez   zaznaczenie właściwego   pola   kontrolnego,   Klient   powinien   oświadczyć,   iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

10.  Złożone   zamówienie   może   zostać   zmienione   przez   Klienta   do momentu    otrzymania    informacji    o    nadaniu    Produktów    przez Sprzedawcę.

11.  Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w   części,   rozszerzenie   o   dodatkowe   Produkty,   zmianę   adresu Dostarczenia.

12.  Sprzedawca   niezwłocznie   poinformuje   Klienta   o   niemożliwości przyjęcia   zamówienia,   w   przypadku   wystąpienia   okoliczności   ją powodujących.     Udzielenie     tej     informacji     następuje     drogą telefoniczną     lub     elektroniczną.     Informacja     może     stanowić odrzucenie  oferty  w  całości  albo  zawierać  następujące  propozycje modyfikacji zamówienia:

1.  odrzucenie  oferty  w  części  niemożliwej  do  zrealizowania,  co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

2.  dokonanie  podziału  Produktów  podlegających  Dostarczeniu na  część,  której  Dostarczenie  jest  możliwe  oraz  część,  której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.

13.  Przyjęcie     oferty     Klienta     dokonane     przez     Sprzedawcę     z zastrzeżeniem  zmiany  o  której  stanowi  pkt  powyższy  poczytuje  się za   nową   ofertę,   wymagającą   przyjęcia   przez   Klienta   w   celu zawarcia umowy Sprzedaży.

14.  Potwierdzenie  przyjęcia  zamówienia  przez  Sprzedawcę  następuje poprzez  niezwłoczne  przesłanie  wiadomości  e-mail.  Wiadomość  ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w  celu  umożliwienia  wykrycia  błędów  w  nich  występujących.  W przypadku    wykrycia    takiego    błędu,    Klient    może    powiadomić Sprzedawcę  o  tym  fakcie,  poprzez  wysłanie  wiadomości  e-mail  ze wskazaniem poprawnych danych.

15.  Potwierdzenie     przyjęcia     zamówienia     jest     równoznaczne     z przyjęciem  przez  Sprzedawcę  oferty  zawarcia  umowy  Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

§5 Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail

1.  Zamówienia   na   Produkty   można   składać   drogą   elektroniczną poprzez przesłanie zapytania ofertowego pod adres e-mail Sklepu.

2.  Po otrzymaniu zapytania ofertowego, Sprzedawca sporządzi ofertę, którą   prześle   w   odpowiedzi   na   wiadomość   Klienta.   Wiadomość zawierająca ofertę zawiera Regulamin w załączeniu.

3.  W  celu  złożenia  zamówienia,  w  odpowiedzi  na  otrzymaną  ofertę, Klient powinien przesłać:

1.  dane osobowe,

2.  adres Dostarczenia,

3.  informacje rozliczeniowe,

4.  sposób Dostarczenia,

4.  Złożenie  zamówienia  może  nastąpić  poprzez  wysłanie  akceptacji otrzymanej   oferty,   w   treści   przesłanej   wiadomości.   Jest   ono równoznaczne    z    przyjęciem    przez    Klienta    otrzymanej    oferty zawarcia  umowy  Sprzedaży  Produktów  ujętych  w  zamówieniu,  na warunkach  ustanowionych  w  Regulaminie  oraz  w  indywidualnych ustaleniach stron.

5.  Potwierdzenie  przyjęcia  zamówienia  przez  Sprzedawcę  następuje poprzez  niezwłoczne  przesłanie  wiadomości  e-mail.  Wiadomość  ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a  także  dane  Klienta,  w  celu  umożliwienia  wykrycia  błędów  w  nich występujących.  W  przypadku  wykrycia  takiego  błędu,  Klient  może

powiadomić     Sprzedawcę     o     tym     fakcie,     poprzez     wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

6.  Potwierdzenie     przyjęcia     zamówienia     jest     równoznaczne     z zawarciem umowy Sprzedaży przez strony.

§6 Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługi Sprzedaży Produktów.

2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Produktów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

4. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

5. Wydanie Produktów następuje w czasie podanym w opisie Produktu lub w indywidualnych ustaleniach stron.

6. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

7. Wydanie Produktów odbywa się:

1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta,

2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych w godz. 9:00-16:00.

8. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.

9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

10. Potwierdzenie wydania Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

11. Zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.

12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§7 Płatności

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu albo przesłanego w wiadomości e-mail, w toku indywidualnych ustaleń stron.

2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient, chyba że informacja w karcie Produktu stanowi inaczej.

3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.

4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

5. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

1. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON: 634509164. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

7. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

1. w chwili składania zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności,

2. w terminie 2 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym.

8. Klient może zażądać otrzymania faktury VAT, której doręczenie następuje w formie elektronicznej, na żądanie Klienta.

9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 §8 Gwarancje

1. Produkty mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora.

2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Produkt nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

3. Wraz z Produktem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.

 §9 Rękojmia

1. Stosowanie prawa rękojmi jest wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

2. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.

3. W przypadku objęcia Produktu gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.

4. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

5. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie: 

1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,

2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,

3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.

7. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy, na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmienię utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

8. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu: 

1. rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, 

2. ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych. 

9. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji: 

1. z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji, 

2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.

10. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Produktu, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Produkt na adres Konsumenta. 

11. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta. 

§10 Odstąpienie od umowy

1. Prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie stosuje się w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy Sprzedaży.  

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 §11 Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

§12 Warunki licencyjne

1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków.

2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.

5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.

6. Zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:

1. bezprawnych,

2. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,

3. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,

4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

Lan-expert Dawid Wlazły, Batalionu Parasol 4/15, 62-800 Kalisz, e-mail: biuro@lan-expert.pl

Poniższa treść w całości podlega włączeniu:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Będąc Konsumentem, mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1.       w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),

2.       zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Lan-expert Dawid Wlazły, ul. Widok 74, 62-800 Kalisz, e-mail: biuro@lan-expert.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Lan-expert Dawid Wlazły, ul. Widok 74, 62-800 Kalisz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Lan-expert Dawid Wlazły, .ul.Widok 74, 62-800 Kalisz, e-mail: biuro@lan-expert.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: Lan-expert Dawid Wlazły, ul. Widok 74, 62-800 Kalisz, e-mail: biuro@lan-expert.pl

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

        adres pocztowy:

        adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

        umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:

        umowy o świadczenie innej usługi:

        inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

        usunięcie wady towaru lub usługi

        wymiana towaru na wolny od wad

        obniżenie ceny towaru

        odstąpienie od umowy

Sprzedawca informuje, że:

Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji.                                                                                

Podpis składającego: